Insolvence a práce nebo úvěr

Dobrý den,

podala jsem insolvenční návrh už v roce 2012 a teď jsem žádala o práci a bylo mi řečeno, že mě nemůžou přijmout, jelikož jsem v insolvenci.

Otázka zní, od kdy budu moci pracovat jako finanční analytik nebo poradce či poskytovat úvěry atd. a zdali budu moci někdy žádat o úvěr?

Děkuji

Jana
Ing. Jiří Pohanka

odpovídá Ing. Jiří Pohanka

Specialista na hypoteční úvěry, optimalizace pojistného portfolia, sestavování penzijních plánů, investiční poradenství

Zobrazit profil

odpovězeno 27.02.2014

Dobrý den,

z dotazu není úplně patrné o jaký druh práce jste žádala (zaměstnanecký poměr, jako podnikatel - fyzická osoba) Vzhledem k tomu, že zmiňujete obor finančního poradenství, budu vycházet z toho, že v této oblasti je běžnou formou "práce" provozování živnosti (jako OSVČ) s tím, že poradce má uzavřenou mandátní smlouvu s finančně-poradenskou společností. Podmínky pro podnikání upravuje  živnostenský zákon § 8: 

Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne
a) prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zvláštního právního předpisu26),
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování podniku.
(2) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků.
(3) Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.
(4) V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.
(5) Fyzická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 7 odst. 4), nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto živnost provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.
(6) Živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění

Pokud jde o vaši možnost žádat o úvěr, nejsem si jistý, jestli jste vyhlásila osobní bankrot a nebo jde stále ještě pouze o návrh. Bohužel na tuto oblast se nespecializuji, nicméně vím, že po vyhlášení osobního bankrotu nastává 5-ti leté období splácení zůstatku dluhu. V tomto období dlužníkovi zbývá jedině tzv. nezabavitelná částka a z těchto peněz není možné vytvořit jakoukoliv rezervu na splácení úvěru. Neboli, dokážu si představit, že po uplynutí 5 let, by to už mohlo jít. Ale. jak jsem uvedl, nespecializuji se na tuto problematiku.

S pozdravem

Ing. Jiří Pohanka

 

příspěvek 1000 Kč pro klienty SH