Hypoteční úvěr

Hypotečním úvěrem se rozumí dle zákona 190/2004 Sb., § 28 úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti, která musí být na území České republiky. Většinou se jedná o úvěr dlouhodobý se splatností až několika desítek let.

Úvěry na nemovitosti mohou poskytovat pouze banky, které získaly oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů od ČNB.


příspěvek 1000 Kč pro klienty SH